THE READING OF THE YEAR JUNE 4TH 2016 AT THE HQ IFA TEMPLE OKETASE ILE IFE Eku Odun Eku Iyedun gbogbo Awo and Olorisa. The Odun Ifa Agbaye