Character Odu Ifa (THE ETHICAL TEACHINGS OF IFA) Gentle character (Ìwà pẹ̀lẹ), Good Character (Ìwà rere), Calmness (Ìwà jẹ́jẹ́), To be born by character (Ìwà ọmọ lú wà